لیزیانتوس

Eustoma grandiflorum


Gentianaceae

60 سال پیش درژاپن وآمریکای شمالی یافت شد.در تابستان به گل می رود از حدود 30

سال پیش کار برای ایجاد تنوع در آن شروع شد در ابتدا فقط 5 برگ گل داشت اما امروزه تا

30 گلبرگ آن نیز دیده میشود.

داراي شکوفه هاي پررنگ رزي شکل است که اگر از آن مراقبت مطلوب بعمل بيايد، براي

مدت زماني در حدود 7 روز شاداب باقي خواهد ماند. بسياري از شکوفه هاي باز نشده که

داراي رنگ مي باشند به طور کامل باز خواهند شد. ممکن است شکوفه هاي کوچک تر

که بي رنگ هستند باز نشوند اما مي توانند از شکوفه هاي ديگر محافظت کنند.خصوصیات گیاه شناسی :


یک دوره 6 تا 9 ماهه زمان لازم دارد تا به حالت گل دهی درآید و اگر شرایط مناسب برای

ابقای گل فراهم نباشد گیاه به گل نمی نشیند و به همان حالت رزت باقی می ماند وبرای

گلدهی نیاز به نور حدود 20 تا 30 هزار لوکس و 12 تا 13 ساعت نور دارد گیاهی است که

دمای کمتر از 7 درجه سانتی گراد را تحمل نمی کند . با بذر تکثیر می شود بذرهای گیاه

را در یک خاک نسبتاً سبک باPH 5 تا 5/5 کشت کرده بذرها فوق العاده ریز می

باشند .بنابراین در آبیاری گیاه مراقبت تقسیم تا جابجابی و شست و شوی بذرها

جلوگیری شود می توان مجموعه را در سبد کشت کرد و یا اگر در خاکی کشت می کنند

باید مواظب باشند تا بذرها شسته نشوند مقدار تیمارهای جوانه زنی مثل تیمار ژیبرلین

یا گذاشتن در یک محل با دمای 7 درجه سانتی گراد از راه هایی است که می توان

استفاده کرد برای بالا بردن سرعت جوانه زنی بذر ( به مدت 2 تا 3 هفته ) گیاهچه 4 برگی

حدود 2 ماه و نیم تا 4 ماه بسته به رقم های بعد از جوانه زنی شروع به گل دادن می

کند .

مهمترین دوره ی رشد گیاه زمانی است که از حالت رزت خارج می شودوحالت ساقه

راتشکیل می دهد این مرحله معمولاً بین 5 تا 7 اتفاق می افتد و برگها متقابل و 5 تا 7

جفت برگ و مرحله رزت تمام شده و گیاه وارد مرحله گلدهی می شود که برای آن دو

فاکتور عمده بیان می شود.

1- دمای بین 15 تا 18 درجه سانتی گراد

2- طول روز 12 تا 14 ساعت بعد از این دوره دیگر حساسیت به طول روز ندارد بعد از

تشکیل ساقه گل دهنده هر بوته گل بین 10تا20 شاخه گل بوجود می آورد ، وچون هر

شاخه گل تعدادی گلچه دارد و تک گلچه مناسب نیست و باید بصورت خوشه برداشته

شود زمان برداشت این گل زمانی است که 2 گلچه باز شده داشته باشد در ارقام زیر

سرعت رشد و شکوفایی گل سریع و زیاد است و در ارقام بنفش برداشت باید زمانی

باشد که مقدار شکوفه های باز شده بیشتر باشد.

مواد غذایی :خاک مناسب برای این گل خاکی با بافت متوسط می باشد یعنی نه خیلی

متراکم وسنگین و نه سبک ومقداری مواد آلی دارد اگرتقسیم کشت آن درگلخانه است

افزودن مواد غذایی از دوره بعدازخارج شدن ازرشد رزتی را


پیشنهاد می کنیم اما اگر در هوای آزاد ایران است تقریباً از برگ 4 به بعد امکان تغذیه وجود

دارد و کارکرد ماکروالمنت عناصر کم مصرف و پر مصرف برای آن استفاده می شود.

نیازها


نور:به تابش غیر مستقیم به مدت 12-13 ساعت نور احتیاج دارد

دما:دمای بین 15 تا 18 درجه سانتی گراد

آبیاری: بهتر است فواصل آبیاری با خشک شدن خاک سطحی گلدان همرا باشد

آفات و بیماریها:مهمترین آفت تریپس است.

نقش بنزیل ادنین در کیفیت بعد از برداشت گل شاخه بریده لیزیانتوس

لیزیانتوس یکی از گل های شاخه بریده است که مشکلات بعد از برداشت آن به کم شدن

کیفیت و کوتاه شدن عمر پس از برداشت گل منجر می شود. تأثیر بنزیل آدنین به صورت

پالس با 3 درصد ساکارز بر کیفیت پس از برداشت این گل مورد بررسی قرار گرفت. گل

های شاخه بریده با تیمارهای مختلف بنزیل آدنین (25، 50 و 75 میلی گرم در لیتر) برای

مدت زمان 24 ساعت پالس شدند. نتایج نشان داد که بنزیل آدنین پیری گل، تولید گاز

اتیلن و کم شدن وزن تازه را به تاخیر می اندازد. افزون بر این تیمار این گل ها با بنزیل

آدنین مقدار آنتوسیانین گل ها را افزایش و سبب کاهش زردی برگ ها گردید. در این

تحقیق مقدار 50 میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین بیشترین اثر را داشت. همچنین نتایج

نشان داد که کنترل اتیلن برای طولانی کردن عمر گل شاخه بریده لیزیانتوس بسیار حائز

اهمیت است.